Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

19.05.2022: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για το έργο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης IN-HERITAGE» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός» (Ακρωνύμιο: “IN-HERITAGE” (MIS: 5050132), στο πλαίσιο του Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020»

IN-HERITAGEΗ σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από εθνικούς πόρους).

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης IN-HERITAGE» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός» (Ακρωνύμιο: "IN-HERITAGE" (MIS: 5050132), στο πλαίσιο του Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020».

Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αφορά στην παροχή των εξής υπηρεσιών:

Ζητούμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Σύμβασης

Παραδοτέα της Πράξης
IN-HERITAGE, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται οι ζητούμενες υπηρεσίες

Εκτιμώμενη αξία (με ΦΠΑ)

Υπηρεσία #1: Εκπόνηση κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του “προσβάσιμου τουρισμού” στην περιοχή των τριών Δήμων με έμφαση στην αξιοποίηση/προβολή των φυσικών και πολιτιστικών χώρων

Π5.3.1 Κοινή Στρατηγική

21.874,00 €

Υπηρεσία #2: Ανάπτυξη κοινών συστημάτων testing και σημάτων πιστοποίησης για «προσβάσιμους για όλους» χώρους φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς

Π5.3.1 Κοινή Στρατηγική

23.126,00 €

Υπηρεσία #3: Δημιουργία Καταλόγου - Οδηγού των εμβληματικών προσβάσιμων σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Κύπρου και Κρήτης

Π5.3.2 Κοινή Προώθηση

71.999,99 €

Υπηρεσία #4: Ανάπτυξη προτάσεων πακέτων πρoσβάσιμων τουριστικών διαδρομών μέσα στα όρια κάθε ενός δήμου

Π5.3.2 Κοινή Προώθηση

31.000,00 €

Υπηρεσία #5: Επέκταση/βελτίωση υφιστάμενης Τουριστικής Πύλης

Π5.3.3 Προσβάσιμη διαδικτυακή πύλη

22.080,00 €

Υπηρεσία #6: Σεμινάρια για στελέχη φορέων και επιχειρήσεων/επαγγελματίες

Π5.3.4 Σεμινάρια για στελέχη φορέων και επιχειρήσεων/ επαγγελματίες

9.999,99 €

Υπηρεσία #7: Διεθνείς επισκέψεις μελέτης

Π6.3.1 Διεθνείς επισκέψεις μελέτης

17.999,99 €

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, 72420000-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτύου, 72212500-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων, 22000000-0

Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 198.079,97 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), [€ 159.741,91 άνευ ΦΠΑ και ΦΠΑ(24%) € 38.338,06].
Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 3.194,84€ Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η/06/2022 και ώρα 16:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 14η/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Έργου.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για έντεκα (11) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου οκτώ (8) μήνες είναι από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Η διάρκεια ισχύς της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως την προσήκουσα παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων.

Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Τόπος παράδοσης του έργου είναι η έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)18/05/2022 και έλαβε αριθμό 22PROC010570773.

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.
• ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: Στις 19/05/2022
• ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: Στις 19/05/2022

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 161242.

Επισυνάπτονται στην παρούσα ανάρτηση τα έγγραφα της Διακήρυξης.

Προσβάσιμο HTML:

xml ΕΕΕΣ_html (249.56 KB)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis