Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων για το Υποέργο 2 «Εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού» στο πλαίσιο του Έργου «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 2 «Εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού» που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης και εντάσσεται στην Πράξη «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

logo dia viou

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ειδικότερα η Σύμβαση αφορά α) στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση της εξειδικευμένης θεωρητικής κατάρτισης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης σύμφωνα με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) στην παραγωγή έντυπης έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού της εξειδικευμένης θεωρητικής κατάρτισης, στη βάση μια σειράς από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος αντιτύπων και γ) στη μεταγραφή του εκπαιδευτικού υλικού σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές [όπως: προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF, έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text), ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3, Braille (έντυπη και ψηφιακή έκδοση), έκδοση φιλική προς εκτύπωση large-print (μορφότυπος .DOCX και .PDF),και οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό], που είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών/καταρτιζόμενων με αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών κ.λπ.).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 79800000-2 (Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες), CPV: 39162110-9 (Διδακτικό υλικό).
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Έργου, η Ε.Σ.ΑμεΑ., ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει το Υποέργο 2, στο σύνολό του.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 405.082,38 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6 και 24% € 64.578,61)
Αναλυτικά:
€ 100.949,09 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%), € 95.234,99 άνευ ΦΠΑ. ΦΠΑ 6% € 5.714,10
€ 304.133,29 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), € 245.268,78 άνευ ΦΠΑ. ΦΠΑ 24% € 58.864,51

Διευκρινίζεται ότι οι έντυπες εκδόσεις (βιβλία) θα λάβουν ISBN (Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου). Οι έντυπες εκδόσεις (βιβλία) έχουν ΦΠΑ 6% [Νόμος 4611/2019 ΦΕΚ Κ 73/Α/17-5-19 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ (ΒΙΒΛΙΑ (Δ.Κ. ΕΧ 4901, ΕΧ 4903)]. Οι υπηρεσίες προσβασιμοποίησης έχουν ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τέσσερι (4) μήνες από την υπογραφή της και λήγει με την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1η /08/2022 και ώρα 16:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 2η/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έντεκα (11) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έντεκα (11) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
5. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα Ευρώ και οκτώ λεπτών (€ 6.810,08 ευρώ) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του..
Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Ειδικότερα χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2021ΣΕ33410005).

Προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/06/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ/S) στις 28/06/2022 με αριθμό αναφοράς 2022/S 122-347351.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): 22PROC010826523
• ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 29.06.2022
• ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 29.06.2022

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: . 163838.

Επισυνάπτονται στην παρούσα ανάρτηση τα έγγραφα της Διακήρυξης.

Προσβάσιμο HTML:

xml EEES σε μορφή xml (163.74 KB)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis