13.7.2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την υπ' αριθ. 941/28.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3.2 «Δημοσιότητα» του Υποέργου (3) «Διαχείριση υλοποίησης και παρακολούθηση Πράξης – Δημοσιότητα - Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

logo neoi

ΑΔΑΜ: 22PROC010823080
Η Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με την Νο 18/12.07.2022 Απόφασή της, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3.2 «Δημοσιότητα» του Υποέργου (3) «Διαχείριση υλοποίησης και παρακολούθηση Πράξης – Δημοσιότητα - Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΑΔΑΜ: 22PROC010823080, κατά δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι έως την 23η Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην κ. Ν. Αποστολάκη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή