Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ παρουσιάζονται διάφορα διεθνή Έργα (Ευρωπαϊκά, διακρατικά, κλπ.) της Συνομοσπονδίας. 


 

ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship

allin logo

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme Key Action 2 η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Εταίρος) σε συνεργασία με την FAR - The Federation for Accessibility of Romania (Επικεφαλής Εταίρος) και άλλους τέσσερις (4) Ευρωπαϊκούς Εταίρους, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: "ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship" «Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία μέσω της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»), με διακριτικό τίτλο ALL IN!2ABILITIES.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις»

Λογότυπο του Έργου

Στο πλαίσιο της προώθησης του «Τουρισμού για Όλους» ή «Προσβάσιμου Τουρισμού», που το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί αρκετά χρόνια, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πήρε την πρωτοβουλία και μαζί με τον Δήμο Ρεθύμνης, από την πλευρά της Ελλάδας, και τον Δήμο Αγίας Νάπας, από την πλευρά της Κύπρου, σχεδίασαν και υλοποιούν από κοινού το Έργο «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013». Επικεφαλής Εταίρος του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Νάπας. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Προσβασιμότητα για Όλους (a4all)

Λογότυπο του Έργου a4all

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος (Επικεφαλής Εταίρος) σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία – Παράρτημα Χάσκοβο (Εταίρος), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προσβασιμότητα για όλους» - AccessibilityforAll (με διακριτικό τίτλο A.4.All).

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της προσβασιμότητας στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Με τον όρο «Προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, κλπ.) την ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση και πρόσβαση των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών).

Επωφελούμενοι του Έργου είναι πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία και ακολούθως οι Δημόσιες και Περιφερειακές Αρχές στη διασυνοριακή ζώνη εφαρμογής του Προγράμματος στην υιοθέτηση πολιτικών για την προώθηση της Προσβασιμότητας και της βελτίωσης της ζωής των ΑμεΑ.

Επίσημη Ιστοσελίδα του Έργου: www.a4all.gr.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""GR - DeAN" "

Λογότυπο του Έργου

Το Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN αποτελεί τη συμμετοχή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EDeAN, συνεισφέροντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων της δράσης eAccessibility, για την υλοποίηση των στόχων της πρωτοβουλίας eEurope της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Tο Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN έχει ως στόχο την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς επίσης και την προώθηση της εφαρμογής των αρχών «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και της «Σχεδίασης για Όλους» στην Ελλάδα Το Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN απευθύνεται:

  • στα μέλη των κοινοτήτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
  • σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς
  • στους επαγγελματίες του χώρου της πρόνοιας, της κοινωνικής φροντίδας και της αποκατάστασης
  • στους οργανισμούς ανάπτυξης, παραγωγής ή διάθεσης τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών για ΑμεΑ
  • στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) και των σχετικών υπουργείων

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


""AADRTP" "

Λογότυπο του Έργου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία το Δεκέμβριο του 2004, ξεκίνησε ένα διετές πρόγραμμα με τίτλο "Ακτιβιστές και Συνήγοροι: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία".

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να δώσει στα άτομα με αναπηρία της Ευρώπης τα εργαλεία για την άσκηση των δικαιωμάτων τους όχι μόνο δικαστικά αλλά και κατά τις διαπραγματεύσεις τους με εργοδότες και εργατικά συνδικάτα. Η ανάγκη συνηγορίας σε θέματα αναπηρίας είναι προφανής, αν σκεφτούμε το ότι ακόμη υπάρχει σημαντική και ευδιάκριτη έλλειψη νομολογίας για περιπτώσεις διάκρισης λόγω αναπηρίας. Για την κατάσταση αυτή απόδειξη αποτελεί ότι, σε σχέση με τις άλλες ομάδες πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις, τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους και σχετικά με το πώς μπορούν να τα προστατεύσουν και να αγωνιστούν για αυτά.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Λογότυπο Προγράμματος Interreg III

Στόχος η ανάδειξη της Αν. Μεσογείου σε πυρήνα ειρήνης και ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα – Κύπρος», σχεδιάστηκε για την ανάδειξη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η «Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ.) - Γραφείο Κρήτης, σε συνεργασία με την «Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων», υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»* που αποτελείται από δύο Δράσεις:

  1. 6 προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία και
  2. ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας ατόμων με αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis