Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Accessible Tourism (4ALL)

Λογότυπο της Πράξης 4ALL

Η Πράξη Accessible Tourism, με ακρωνύμιο «4ALL», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020, στο οποίο η ΕΣΑμεΑ συμμετέχει ως δικαιούχος με εγκεκριμένο προυπολογισμό για τη Συνομοσπονδία €167.926,00.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 18.06.2018 έως 17.06.2020.

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €601.279,10 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020.

 

Το ζήτημα

Ο τουρισμός, αν και αποτελεί για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας έναν από τους δυναμικότερους κλάδους καθώς τροφοδοτεί και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, παρουσιάζει διαχρονικά προβλήματα τα οποία εστιάζονται στη μονοδιάστατη ανάπτυξη (μαζικός τουρισμός), στη μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου, στη συγκέντρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές και στην ανάγκη βελτίωσης των έργων υποδομής (θαλάσσιες μεταφορές και οδικό δίκτυο).

Οι αδυναμίες αυτές επιδεινώνονται από τον εντονότερο και αυξημένο ανταγωνισμό από άλλες χώρες, όπου τα τελευταία έτη παρατηρείται και μια στροφή στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εκτός περιόδων αιχμής κλπ.

Ο «Προσβάσιμος Τουρισμός» (αγγλ. accessible tourism), ο οποίος απευθύνεται κυρίως στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα γ΄ ηλικίας, δύναται να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την περιοχή, καθότι συντελεί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και στην προσέλκυση νέων προσοδοφόρων αγορών.

Σημαντική παράμετρος σε αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει η ορθή και συστηματική κεφαλαιοποίηση της κοινής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, καθότι η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας διακρίνεται για τον φυσικό πλούτο, την ομορφιά του τοπίου και το πλήθος και την αξία των μνημείων της.

 

Σκοπός της Πράξης

Κύριος στόχος του έργου είναι, η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας και η εδραίωση της περιοχής ως διεθνούς προορισμού προσβάσιμου τουρισμού για άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και γενικά άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:

 • στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με την βελτίωση της προσβασιμότητας στις δομές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης
 • στην αναζωογόνηση και διατήρηση δομών, όπως το Κάστρο του Berat (περιοχή UNESCO), και ο Εθνικός Δρυμός της Πίνδου και άλλα οικοσυστήματα του Natura 2000 σε όλη την διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης
 • στην βελτίωση της ικανότητας των τοπικών αρχών και φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς καθώς και των επαγγελματιών στον τουριστικό τομέα για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των ομάδων-στόχου του έργου.
 • στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού ιδίως των νέων, στη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για την βιώσιμη ανάπτυξη και τον σχεδιασμό, χωρίς αποκλεισμούς και κυρίως να είναι προσβάσιμα και φιλικά, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και φυσικών μέσων ενημέρωσης προς όλους τους επισκέπτες με χρηστικές πληροφορίες για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και τα άτομα με αναπηρία

Σκοπός της πράξης 4ALL είναι η ανάδειξη και ταυτοδότηση της διασυνοριακής περιοχής, μέσα από μια σειρά ενορχηστρωμένων παρεμβάσεων, ως κατάλληλο εναλλακτικό προορισμό για άτομα με αναπηρία, για άτομα γ΄ ηλικίας και για τις οικογένειές τους, να συμβάλει άμεσα, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Εκτός από μια σειρά πιλοτικών έργων στο Δήμο του Μπεράτ από την Αλβανία και στο Εθνικό Πάρκο Πίνδου στην Ελλάδα, στα πλαίσια της Πράξης θα γίνουν και εκστρατείες εκπαίδευσης, κατάρτισης, τοπικής ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, προώθησης κ.λπ. και παράλληλα θα αναπτυχθούν διάφορα συμπληρωματικά μεταξύ τους εργαλεία προβολής και προώθησης του προσβάσιμου τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας.

 

Εταίροι της Πράξης

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός ΕΣΑμεΑ, οι εξής εταίροι:

 

Συνεχής ροή πληροφορίας στο λογαριασμό της Πράξης στο facebook

 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Interreg IPACBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Με κοινό ταμείο, ενώνουμε τις δυνάμεις των δύο χωρών και αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής για να πετύχουμε οφέλη και για τις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υλοποιηθούν έργα (δράσεις) στις κάτωθι περιοχές:

 • Ελλάδα (Νομοί): Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα
 • Αλβανία (Περιφέρειες): Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat

Χάρτης επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020

Εικόνα. Χάρτης Επιλέξιμων Περιοχών Προγράμματος (Πηγή: Ιστοσελίδα Προγράμματος)

 

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο φορείς, έναν από κάθε χώρα και να αφορούν στουςστόχους του Προγράμματος:

 • Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων
 • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης κρίσεων και της διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές
 • Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής
 • Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €54.076.734, εκ των οποίων 85% (€45.965.222) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, και 15% (€8.111.512) από εθνικούς πόρους των δύο χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την υποβολή και έγκριση των προτάσεων έργων διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis