Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ παρουσιάζονται τρέχοντα και ολοκληρωμένα Εθνικά χρηματοδοτούμενα Έργα της Συνομοσπονδίας.


 

ΠΡΑΞΗ:«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», στον Θεματικό Στόχο: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε Διάκρισης», στην Επενδυτική Προτεραιότητα:9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», και στον Ειδικό Στόχο: 1022 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».

d make

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ΠΡΑΞΗ: «ΑΡΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Η Πράξη «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» συνιστά τμήμα της ευρύτερης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας (ΣΒΑΑ Καβάλας)  για την περίοδο 2014-2020 με τον αναγνωριστικό τίτλο «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας», η οποία αποτελεί παράγωγο του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου και περιλαμβάνει συνολικά 14 πράξεις -έργα, μελέτες και προγράμματα που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» έχουν ως στόχους :

  • την αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,
  • τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης,
  • την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών,
  • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών και
  • την άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Ο φορέας υλοποίησης της ΣΒΑΑ Καβάλας είναι ένα εταιρικό σχήμα εμπλεκόμενων φορέων, το οποίο συντονίζει ο Δήμος Καβάλας και στο οποίο μετέχει και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως Δικαιούχος της Πράξης «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» (εφεξής «η Πράξη»).

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ΠΡΑΞΗ: «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εντάχθηκε η Πράξη «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491 στον Άξονα Προτεραιότητας: 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», στον Θεματικό Στόχο: 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», στην Επενδυτική Προτεραιότητα: 8iiY «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» και στον Ειδικό Στόχο: Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαποσχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών.

espa

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ΠΡΑΞΗ: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, "ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ"»

Programme-PEP-Peloponnisou copy

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Άξονας Προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» • Θεματικός Στόχος: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» • Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» • Ειδικός Στόχος: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5071337.


 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία»

H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», Άξονες Προτεραιότητας 1-7, Ειδικός Στόχος 1: «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

1logo

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ΠΡΑΞΗ:«ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

dyt logo

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 09: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iii:Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9iii2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη: «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας»

Λογότυπο ΕΠ ΠΚΜ

Άξονας προτεραιότητας: ΑΞ9Β – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ.

Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθησης των ίσων ευκαιριών.

Ειδικός στόχος: 9iii1 Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη: «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»

Λογότυπο ΕΣΠΑ  ΕΠ Δια βίου μάθησης


Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία - Α.Π. 7,8,9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση »

Αφίσα του Έργου

 

Η Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Α.Π. 7,8,9» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων.

 

 

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας»

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Άξονας Προτεραιότητας 1:

«Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη: «Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»

Εξώφυλλο της Μελέτης

Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Άξονες Προτεραιότητας 01, 02, 03 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη: «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»

Ψυχική Υγεία

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Άξονας Προτεραιότητας: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙ-ΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πράξη: «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής»

Η Αφίσα του Έργου
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής». Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η ένταξη στην απασχόληση στον τριτογενή τομέα, και ειδικότερα στον κλάδο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, εκατό (100) ανέργων με αναπηρία που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής.
 
Η υλοποίηση της Πράξης φιλοδοξεί να οδηγήσει στην ένταξη του συνόλου των ωφελουμένων στην απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα μέσω της Πράξης:  a) 20 ωφελούμενοι θα συστήσουν νέες ατομικές ή άλλες επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.), λαμβάνοντας παράλληλα την ανάλογη υποστήριξη σ’ αυτά τα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα, β) 50 ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε 9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο της Πράξης με αντικείμενα δραστηριότητας τα εξής: i) ενημέρωση - προσέλκυση τουριστών με αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 15 ωφελούμενους), ii) υποδοχή τουριστών από το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 17 ωφελούμενους), iii) παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών με αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 18 ωφελούμενους). γ) 30 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο (είτε ως μισθωτοί εργαζόμενοι είτε μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας τύπου «STAGE»).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πράξη και τους Εταίρους της Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» δείτε το επισυναπτόμενο Τρίπτυχο και Οδηγό. 
 
Μεταφορά στην ιστοσελίδα της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Ωφελουμένων με Εργοδότες.
 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εκπαιδευτική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων

Αφίσα του Έργου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) ΜΕΤΡΟ 2.5 «Δια Βίου Εκπαίδευση» και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων 2.5.1.α: «Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» της Ενέργειας 2.5.1 «Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης» υλοποιεί Έργο με τίτλο: «Εκπαιδευτική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Πόστερ του Έργου - Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης ΑμεΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2006 ΜΕΤΡΟ 3.2. «ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ» υλοποιεί Έργο με τίτλο: «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)».

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, ψυχοκινητικής ανάπτυξης, άθλησης και σωματικής αγωγής ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε μονάδες ανοιχτής ή κλειστής περίθαλψης ή στην οικογένεια. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, μουσικο-κινητικές δραστηριότητες, εικαστικές τέχνες, χορό, θέατρο, ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Λογότυπο του Έργου

2007 – Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ»

Οι «Διαδρομές Ισότητας» της Ε.Σ.Α. με Α. στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Λογότυπο του Έργου

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην Αγορά Εργασίας

Το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και απευθύνεται σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην επαγγελματική και κατ' επέκταση κοινωνική ένταξη και επανένταξή τους. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2000 για την περίοδο προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2000 – 2006. Πρόκειται για μία νέα πρωτοβουλία που, αν και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ADAPT και EMPLOYMENT με την έννοια ότι επενδύει στην εμπειρία που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αυτών, διαφοροποιείται αρκετά από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες γιατί σχεδιάστηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως ένα πεδίο προγραμματισμού και δοκιμής νέων μεθόδων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΚΛΗΣΗ»

Λογότυπο του Έργου

Διακρίβωση και καταπολέμηση των διακρίσεων στην απλή και πολλαπλή τους μορφή που υφίστανται Άτομα με Αναπηρίες στην αγορά εργασίας

Η σημασία του Έργου 'ΠΡΟΚΛΗΣΗ' έγκειται στο ότι έρχεται να απαντήσει σε συγκεκριμένες ανάγκες σε σχέση με την ομάδα-στόχο. Είναι κοινά αποδεκτό ότι παρά τα θετικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία 20 χρόνια για τις ομάδες-στόχο του Έργου και κυρίως για τα άτομα με αναπηρίες που αποτελούν τη βασική ομάδα-στόχο, συνεχίζει να υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις να εντείνεται ο επαγγελματικός και κοινωνικός αποκλεισμός τους. Ανάμεσα στις αιτίες αυτού του αποκλεισμού είναι και η ύπαρξη προκαταλήψεων και στερεοτύπων εις βάρος της ομάδας-στόχου, η ανεπαρκής ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και διαδικασίες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας (ενημέρωση, καθοδήγηση, κατάρτιση, απασχόληση), η ελλιπής κατάρτιση σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς, κλπ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis