Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Πράξη: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία - Α.Π. 7,8,9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση »

Αφίσα του Έργου

 

Η Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Α.Π. 7,8,9» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων.

 

 

 

Στόχοι της Πράξης:

 • Ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτό-εκπροσωπηθούν.
 • Αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των ατόμων με αναπηρία, ως βάση για την υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας.
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών των ατόμων με αναπηρία.
 • Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ποσοτικά στοιχεία της Πράξης (συνολικά):

Κατά τα έτη 2012 - 2015, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποίησε:

 • 160 εκπαιδευτικά τμήματα πανελλαδικά
 • 2.362 περίπου ωφελούμενοι (άτομα με αναπηρία και γονείς ατόμων με αναπηρία)
 • στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου
 • και σε 40 ακόμη πόλεις της χώρας
 • 389 εκπαιδευτές/-τριες
 • 160 συντονιστές

 

Σημαντικότερες δράσεις:

 

1. Υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης

Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας (Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση):

 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο:
  • Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 10 θεματικές ενότητες (δομή αναπηρικού κινήματος, θεωρητικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, νομοθεσία, οργάνωση ελληνικής πολιτείας, εκπαίδευση, εργασία, υγεία-πρόνοια, προσβασιμότητα, ΜΜΕ, σχέδια δράσης για την αναπηρία). Το εγχειρίδιο παρέχεται σε εναλλακτικές μορφές όπως ψηφιοποίησή του σε word, σε προσβάσιμο PDF, TXT και HTML.
   • Διάρκεια: 200 ώρες
   • Αριθμός τμημάτων: 25 (Χ 15 κατά μέσο όρο άτομα/τμήμα)
   • Αριθμός εκπαιδευομένων: 375

Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας (Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση):

 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο: Εξειδίκευση σε 6 θεματικές ενότητες:
   1. Εκπαίδευση και Αναπηρία,
   2. Εργασία - Απασχόληση και Αναπηρία,
   3. Υγεία - Πρόνοια και Αναπηρία,
   4. Προσβασιμότητα και Αναπηρία,
   5. Ηλεκτρονική προσβασιμότητα και Αναπηρία,
   6. Σχεδιάζοντας στην πράξη τη νέα πολιτική για την Αναπηρία - Πρακτικά Εργαλεία
  • Τα εγχειρίδια παρέχονται σε εναλλακτικές μορφές όπως ψηφιοποίησή τους σε word, σε προσβάσιμα PDF, TXT και HTML. Επίσης παρέχονται ηχογραφημένα σε CD για τυφλούς εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές και σε DVD με υποτιτλισμό και νοηματική γλώσσα για τους κωφούς εκπαιδευομένους/εκπαιδευτές.
   • Διάρκεια: 50 ώρες
   • Αριθμός τμημάτων: 30 (Χ 16 κατά μέσο όρο άτομα/τμήμα)
   • Αριθμός εκπαιδευομένων: 480

Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με αναπηρία στις νέες τεχνολογίες:

 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο:
  • Εισαγωγή στους Η/Υ, Λειτουργικά Συστήματα και Διαχείριση Αρχείων (Windows), Επεξεργασία Κειμένου (Word), Λογιστικά Φύλλα (Excel), Παρουσιάσεις (Power Point), Ηλεκτρονική Επικοινωνία (Internet Explorer - Outlook), Υπηρεσίες Διαδικτύου
   • Διάρκεια: 250 ώρες
   • Αριθμός τμημάτων: 25 (Χ 12 κατά μέσο όρο άτομα/τμήμα)
   • Αριθμός εκπαιδευομένων: 300

Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες:

 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο:
  • Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες. Το εγχειρίδιο παρέχεται σε εναλλακτικές μορφές όπως ψηφιοποίησή του σε word, σε προσβάσιμο PDF, TXT και HTML. Επίσης παρέχεται ηχογραφημένο σε CD για τυφλούς εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές και σε DVD με υποτιτλισμό και νοηματική γλώσσα για τους κωφούς εκπαιδευομένους/εκπαιδευτές.
   • Διάρκεια: 250 ώρες
   • Αριθμός τμημάτων: 80 (Χ 15 κατά μέσο όρο άτομα / τμήμα)
   • Αριθμός εκπαιδευομένων: 1200 άτομα

 

2. Εκπαίδευση εκπαιδευτών

 • Συμβατική μέθοδος εκπαίδευσης (δηλ. δια ζώσης).
 • Υλοποιήθηκε από στελέχη της ΕΣΑμεΑ και από εξειδικευμένους σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Διάρκεια 2 ημέρες (2 ημέρες Χ 6 ώρες).
 • Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό:
  • Το εγχειρίδιο εστιάζει σε θέματα αναπηρίας (θεωρητικές προσεγγίσεις - αξίες - αρχές) και σε θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας (ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές - δυναμική της ομάδας). Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε εναλλακτικές μορφές όπως ψηφιοποίησή του σε word, σε προσβάσιμο PDF, TXT και HTML και σε Braille.

 

3. Εκπόνηση μελετών

 

4. Δράσεις Δημοσιότητας

 

5. Εξωτερική Αξιολόγηση

Το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει το σύνολο των συντελεστών, παραμέτρων και πεδίων της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποίησε η Ε.Σ.Α.μεΑ. Ειδικότερα, η εξωτερική αξιολόγηση απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλα τα δεδομένα, που αφορούν στο σχεδιασμό, στις διαδικασίες, στην υλοποίηση και στα αποτελέσματα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis