Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Πράξη: «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»

Λογότυπο ΕΣΠΑ  ΕΠ Δια βίου μάθησης


Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία του Παρατηρητηρίου θεμάτων Αναπηρίας με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας ζωής υπό το πρίσμα της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.

Το Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας έχει ως στόχους:
• Να αποτελέσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.
• Να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.
• Να ενισχύσει τη θεσμική ικανότητα της ΕΣΑμεΑ ως φορέα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.
• Να αποτελέσει ένα μηχανισμό μακράς πνοής για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
• Να καταστεί φρουρός της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), η οποία κυρώθηκε από την ελληνική πολιτεία με τον νόμο ν. 4074/2012, παρακολουθώντας και αξιολογώντας συνεχώς την ορθή εφαρμογή της στην χώρα.
• Να αποτελέσει έγκυρη πηγή πληροφόρησης σε θέματα αναπηρίας.
Το Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας απευθύνεται σε πολίτες με αναπηρία, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανώσεων και ομάδων του πληθυσμού, στο οποίο περιλαμβάνονται:
• η Δημόσια Διοίκηση,
• οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
• τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η ακαδημαϊκή κοινότητα,
• τα ερευνητικά κέντρα,
• οι κοινωνικοί εταίροι (οργανώσεων εργοδοτών και συνδικάτα),
• οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών,
• οι αναπηρικές οργανώσεις,
• το ευρύ κοινό.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, προβλέπονται ποικίλες δράσεις οι οποίες συνοψίζονται σε:
• ενέργειες επιστημονικής & ερευνητικής φύσης,
• ενέργειες δικτύωσης & ευαισθητοποίησης,
• υπηρεσίες συμβουλευτικής, σε πολίτες και σε φορείς σχεδιασμού και άσκησης πολιτικών.
Ειδικότερα, To Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εθνικών στατιστικών για την αναπηρία. Με τον πρόσφατο νόμο ν.4488/2017, το Παρατηρητήριο της Ε.Σ.Α.μεΑ. θεσμοθετείται ως ο βασικός συνομιλητής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος αναφορικά με την υποχρέωσή τους να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν επίσημες στατιστικές σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων, οι αρμόδιοι φορείς τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Τα Υποέργα και οι Δράσεις του Έργου «Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας»
Το Έργο «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» αποτελείται από 4 Υποέργα, καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σε επιμέρους δράσεις.
Τα Υποέργα και οι δράσεις του Έργου έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το σκοπό και τις πολύπλευρες λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει το Παρατηρητήριο, διαμορφώνοντας ωστόσο από κοινού μια ενιαία δομή, με αλληλένδετα επίπεδα δραστηριότητας και ενέργειες που αλληλοεπιδρούν λειτουργικά και επιχειρησιακά.

Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα / Δράσεις:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)

ΔΡΑΣΗ 1.1

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Παρατηρητηρίου

ΔΡΑΣΗ 1.2

Οργάνωση υπηρεσιών για ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (ΦΑΣΗ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ)

ΔΡΑΣΗ 1.3

Μονάδα Τεκμηρίωσης

ΔΡΑΣΗ 1.4

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Ατόμων με Αναπηρία

ΔΡΑΣΗ 1.5

Δημοσιότητα - Ημερίδες

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΔΡΑΣΗ 2.1

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου

ΔΡΑΣΗ 2.2

Προσβάσιμη Ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου

ΔΡΑΣΗ 2.3

Πιλοτική Λειτουργία του Παρατηρητηρίου (ΦΑΣΗ Α΄)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ   (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΔΡΑΣΗ 3.1

Μελέτη για τη Μετάβαση από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς

ΔΡΑΣΗ 3.2

Μελέτη για τη Διαμόρφωση Συνθηκών και Πλαισίων Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Κοινότητα

ΔΡΑΣΗ 3.3

Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας

ΔΡΑΣΗ 3.4

Έκθεση α’ έτους

ΔΡΑΣΗ 3.5

Έκθεση β’ έτους

     ΔΡΑΣΗ 3.6

Έκθεση γ’ έτους

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

     ΔΡΑΣΗ 4.1

Εκτυπώσεις

     ΔΡΑΣΗ 4.2

Αναπαραγωγή υλικού (Μελέτες, Εκθέσεις α΄, β΄ και γ΄ έτους Κείμενα Πολιτικής και Οδηγοί ) σε προσβάσιμες και εναλλακτικές ψηφιακές μορφές)

     ΔΡΑΣΗ 4.3

Αναπαραγωγή υλικού (Κείμενα Πολιτικής και Οδηγοί) σε οπτικοακουστική μορφή με νοηματική γλώσσα και υποτιτλισμό (μεταγραφή)

Για Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο απευθυνθείτε στην Ιστοσελίδα του Έργου: www.paratiritirioanapirias.gr

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis