Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Πράξη: «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας»

Λογότυπο ΕΠ ΠΚΜ

Άξονας προτεραιότητας: ΑΞ9Β – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ.

Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθησης των ίσων ευκαιριών.

Ειδικός στόχος: 9iii1 Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους (ομάδα στόχος) που διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας που θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, μέτρα, προγράμματα, δράσεις και πρακτικές της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και άλλων συλλογικών φορέων.

Η Πράξη έχει ως σκοπό:

  1. την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων/συντελεστών (στελέχη περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, εργοδότες, συλλογικοί φορείς κ.λπ.) που εμπλέκονται, από τον σχεδιασμό πολιτικών μέχρι την καθημερινή πρακτική (π.χ. συναλλαγή και εξυπηρέτηση κ.α.), στην πολύπλοκη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
  2. την ενδυνάμωση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποιημένης εξειδίκευσης καθώς και προώθηση στην απασχόληση.

Ειδικότερα, η Πράξη στοχεύει:

  • στην ενίσχυση της ικανότητας της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων σημαντικών συλλογικών φορέων -όπως είναι κοινωνικοί εταίροι, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι εργαζομένων, σύλλογοι καταναλωτών κ.α. να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και δράση τους αντίστοιχα,
  • στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της ομάδας στόχου από σημαντικές για την κοινωνική τους ένταξη υπηρεσίες,
  • στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,
  • στην ενδυνάμωση της ομάδας στόχου,
  • στη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας. 

Η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα (Υπηρεσίες)/Δράσεις:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Υπηρεσία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία

ΔΡΑΣΗ 1.1

Ενημέρωση αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας με στόχο την ενσωμάτωσή της στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές

ΔΡΑΣΗ 1.2

Τεχνικές συναντήσεις με θέμα «Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές»

ΔΡΑΣΗ 1.3

Τεχνικές συναντήσεις με θέμα «Καθολική προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές:απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία»

ΔΡΑΣΗ 1.4

Σεμινάρια σε θέματα εξυπηρέτησης/συναλλαγής ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 1.5

Fora προώθησης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 1.6

Εργαστήρια απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 1.7

Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

ΔΡΑΣΗ 1.8

Τελική Έκθεση Αποτίμησης των Δράσεων του Υποέργου 1

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Εκπόνηση Υποστηρικτικών Εργαλείων Υποέργου 1

ΔΡΑΣΗ 2.1

Οδηγός πρακτικών εξυπηρέτησης/συναλλαγής με άτομα της ομάδας στόχου

ΔΡΑΣΗ 2.2

Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των επαγγελματικών επιθυμιών/προσδοκιών της ομάδας στόχου

ΔΡΑΣΗ 2.3

Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος στην προσπάθειά της να ενταχθεί στην αγορά εργασίας

ΔΡΑΣΗ 2.4

Οδηγός ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης εργοδοτικών φορέων και επιχειρήσεων για θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 2.5

Οδηγός απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 2.6

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, δράσεις, μέτρα και προγράμματα

ΔΡΑΣΗ 2.7

Οδηγός δικαιωμάτων για άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του υποστηρικτικού υλικού

ΔΡΑΣΗ 3.1

Παραγωγή έντυπης έκδοσης και αναπαραγωγή: παραγωγή έντυπων εκδόσεων του Εγχειρίδιου και των τεσσάρων (4) Οδηγών με βάση μια σειρά από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα (αγγλ. readability) και προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, αφετέρου στην αναπαραγωγής τους σε πλήθος αντιτύπων

ΔΡΑΣΗ 3.2

Παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών (Προσβάσιμη Ψηφιοποίηση):α) παραγωγή των ψηφιακών εκδόσεων των παραπάνω εργαλείων, σύμφωνα με οδηγίες και καλές πρακτικές παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων, οι οποίες θα είναι σε μορφή κατάλληλη για διανομή / διάθεση και διάχυση μέσω Internet (ιστοσελίδες, μέσα δικτύωσης, mms, κ.λπ.), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψηφιακών μέσων αποθήκευσης (CD, DVD, USB, κ.λπ.), εφαρμογών κινητού, κ.λπ.

β)μεταγραφή ψηφιακών εκδόσεων σε εναλλακτικές-ειδικές ψηφιακές εκδόσεις, κατάλληλες για μια σειρά κατηγοριών αναγνωστών με αναπηρία και χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών, οι ανάγκες των οποίων δεν καλύπτονται επαρκώς από τις παραπάνω ψηφιακές εκδόσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Υπηρεσία συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην απασχόληση

ΔΡΑΣΗ 4.1

Παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών ανά τμήμα

ΔΡΑΣΗ 4.2

Επαγγελματική Κατάρτιση διάρκειας ογδόντα τεσσάρων (84) ωρών ανά ωφελούμενο

ΔΡΑΣΗ 4.3

Πρακτική Άσκηση διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών ανά ωφελούμενο

ΔΡΑΣΗ 4.4

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων

ΔΡΑΣΗ 4.5

Προώθηση στην απασχόληση

ΥΠΟΕΡΓΟ 5

Αξιολόγηση της εφαρμογής της πράξης

ΔΡΑΣΗ 5.1

Μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 5.2

1η Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΗ 5.3

2η Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΗ 5.4

3η Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΗ 5.5

1Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης της Πράξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 6

Διαχείριση - Δημοσιότητα

ΔΡΑΣΗ 6.1

Τεχνική Υποστήριξη

ΔΡΑΣΗ 6.2

Δημοσιότητα

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis