Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Πράξη «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία»

H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», Άξονες Προτεραιότητας 1-7, Ειδικός Στόχος 1: «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

1logo

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της ικανότητας των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, των Ειδικών Υπηρεσιών Εφαρμογής και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ωφελούμενες υπηρεσίες/φορείς) όχι μόνο να εξειδικεύουν και να παρακολουθούν, αλλά και να αξιολογούν στα παραδοτέα των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 την εφαρμογή των δύο κριτηρίων «Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης» στο πεδίο της αναπηρίας και «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» του «Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του στόχου 'Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την απασχόληση'», και να προβαίνουν, όταν και όπου απαιτείται, σε βελτιωτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

Δράση 1.1: «Ανίχνευση των εξειδικευμένων αναγκών των ωφελούμενων υπηρεσιών/φορέων»
Συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΘΥ, ΕΥΣΕΚΤ) με στόχο τη διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου ανίχνευσης αναγκών που θα απευθύνεται στις ωφελούμενες υπηρεσίες/φορείς. Τα συμπεράσματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου θα οδηγήσουν στον καθορισμό των ενοτήτων που θα περιλαμβάνει ο Οδηγός (βλ. Δράση 1.2), καθώς και στις ενότητες που θα περιλαμβάνει η επιμόρφωση των τοπικών συμβούλων (βλ. Δράση 1.3). Το ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί προς συμπλήρωση τις επόμενες ημέρες στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής, Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και Επιτελικές Δομές.

Δράση 1.2: «Εργαλείο Α΄ - Εκπόνηση Οδηγού για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κριτηρίων της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα έργα των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών»
Θα εκπονηθεί Οδηγός για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κριτηρίων της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στα έργα των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ενότητες: εμπόδια ανά κατηγορία αναπηρίας, ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοίχισή της με τα κριτήρια της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας του «Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του στόχου 'Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την απασχόληση'», δημιουργία λιστών ελέγχου (check lists) αξιολόγησης της ενσωμάτωσης των παραπάνω κριτηρίων, εξειδίκευση των ως άνω κριτηρίων σε γενικές δράσεις, δράσεις κρατικών ενισχύσεων κ.λπ. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης θα διατεθούν εισηγητές για τις δυο επιμορφώσεις που θα λάβουν χώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλ. Δράση 1.3).

Δράση 1.3: «Εργαλείο Β΄- Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη δημιουργία τοπικών συμβούλων για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Διαχείρισης στην αξιολόγηση της εφαρμογής των κριτηρίων της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα παραδοτέα των συγχρηματοδοτούμενων έργων»
Θα διοργανωθούν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τετραήμερης διάρκειας, με στόχο την επιμόρφωση στελεχών του αναπηρικού κινήματος από όλες τις Περιφέρειες της χώρας για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Διαχείρισης κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων/αξιολογήσεων που οι εν λόγω Υπηρεσίες θα διεξάγουν στα παραδοτέα των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Τα στελέχη αυτά θα επιμορφωθούν πάνω στα εργαλεία που θα περιλαμβάνει ο Οδηγός που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 1.2, ώστε να αξιοποιηθούν από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης ως έμπειροι χρήστες με γνώση των εργαλείων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Οδηγού. Σε περίπτωση που λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση συναντήσεων δια ζώσης, τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εξ' αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δράση 1.4: «Διοργάνωση συναντήσεων προβολής και δημοσιοποίησης της Πράξης»
Για τη δημοσιοποίηση και προβολή της Πράξης, και ταυτόχρονα την εξοικείωση των στελεχών των Υπηρεσιών Διαχείρισης με τα εργαλεία της Πράξης, θα διοργανωθούν 17 συναντήσεις. Οι 13 εξ' αυτών θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και οι 4 στις έδρες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των εξής Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: 1. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και 4. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση που λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση συναντήσεων δια ζώσης, τότε αυτές θα πραγματοποιηθούν εξ' αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δράση 1.5: «Αναπαραγωγή Οδηγού»
Θα αναπαραχθεί ο Οδηγός που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 1.2 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Δράση 1.6: «Τεχνική υποστήριξη της Πράξης»
Περιλαμβάνει τις ενέργειες που θα λάβουν χώρα για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Πράξης.

Η Πράξη θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της εν λόγω Πράξης θα συμβάλλει σημαντικά και στην πιο αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του κριτηρίου της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο της Πράξης κ. Δημήτρη Λογαρά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109949837/Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis