Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΡΑΞΗ: «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εντάχθηκε η Πράξη «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491 στον Άξονα Προτεραιότητας: 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», στον Θεματικό Στόχο: 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», στην Επενδυτική Προτεραιότητα: 8iiY «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» και στον Ειδικό Στόχο: Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαποσχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών.

espa

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Η Πράξη στοχεύει στην ένταξη και την επανένταξη στην αγορά εργασίας των νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις (NEETs με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις που αποτελούν μια από τις πλέον αποκλεισμένες ομάδες στο πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας των ατόμων με αναπηρία και η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες ως προς την ένταξή της στην αγορά εργασίας), μέσω παροχής ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης.

Το Αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs) (ομάδα στόχος-ωφελούμενοι).

Ειδικότερα προβλέπει την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους που αποτελείται από: α) επαγγελματική συμβουλευτική, β) ένα οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με δεξιότητες ΤΠΕ (θα παρακολουθηθεί από το σύνολο των ωφελούμενων), γ) ένα δεύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που θα αφορά σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες (αφορά το σύνολο των ωφελούμενων αλλά κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει το ειδικό πρόγραμμα που του ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και προτιμήσεις του), δ) πιστοποίηση τόσο των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης) όσο και των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων (πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης) και ε) Πρακτική Άσκηση.

Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική. Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Επιπλέον η πρακτική άσκηση συνολικά ανέρχεται στις 200 ώρες για το κάθε εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση.

Τα αντικείμενα κατάρτισης/πιστοποίησης επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα προγράμματα κατάρτισης (που οδηγούν σε πιστοποίηση) είναι τα εξής:

  1. 1.Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει το σύνολο των ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ».
  2. 2.Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των παρακάτω):
    1. a.Εμπόριο και Εξωστρέφεια
    2. b.Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις της Πράξης λόγω της ομάδας στόχο, έχει προβλεφθεί μια σειρά δράσεων / υπηρεσιών που αφορούν σε εκπαίδευση των συμβούλων, εκπόνηση / προσαρμογή / εκτύπωση / προσβασιμοποίηση εργαλείων εργασιακών συμβούλων, παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας [για τον εντοπισμό των ωφελούμενων, κατά την υλοποίηση της συμβουλευτικής (ατομικής και ομαδικών), κατά την κατάρτιση και την πιστοποίηση].

Οι παρεμβάσεις της Πράξης έχουν πανελλαδική κάλυψη, προκειμένου να συμμετέχουν άτομα της ομάδας στόχο από το σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα / Πακέτα Εργασίας:

ΥΠΟΕΡΓΑ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Ε.)

1. Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης

Π.Ε.1.1

Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης της ομάδας στόχου

Π.Ε.1.2

Θεωρητική Κατάρτιση

Π.Ε.1.3

Πρακτική Άσκηση

Π.Ε.1.4

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

2. Εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού

Π.Ε.2.1

Εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού

3. Διαχείριση Υλοποίησης και παρακολούθηση Πράξης - Δημοσιότητα - Καταβολή Εκπαιδευτικών επιδομάτων

Π.Ε.3.1

Παρακολούθηση-Συντονισμός-Διαχείριση του Έργου

Π.Ε.3.2

Δημοσιότητα

Π.Ε.3.3

Πληρωμή επιδομάτων καταρτιζόμενων

4. ΕX POST εξωτερική αξιολόγηση του Έργου

Π.Ε.4.1

Δράσεις Αξιολόγησης


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis