Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΡΑΞΗ: «ΑΡΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Η Πράξη «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» συνιστά τμήμα της ευρύτερης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας (ΣΒΑΑ Καβάλας)  για την περίοδο 2014-2020 με τον αναγνωριστικό τίτλο «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας», η οποία αποτελεί παράγωγο του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου και περιλαμβάνει συνολικά 14 πράξεις -έργα, μελέτες και προγράμματα που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» έχουν ως στόχους :

  • την αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,
  • τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης,
  • την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών,
  • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών και
  • την άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Ο φορέας υλοποίησης της ΣΒΑΑ Καβάλας είναι ένα εταιρικό σχήμα εμπλεκόμενων φορέων, το οποίο συντονίζει ο Δήμος Καβάλας και στο οποίο μετέχει και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως Δικαιούχος της Πράξης «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» (εφεξής «η Πράξη»).

 

Λίγα λόγια για την Πράξη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών, η προσβασιμότητα χώρων και υπηρεσιών, τόσο στον δήμο Καβάλας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, εξακολουθεί να είναι προβληματική. Η μετακίνηση στο δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε υπηρεσίες, όπως είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νοσοκομεία, οι χώροι πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, χαρακτηρίζονται από την έλλειψη προσβασιμότητας. Η αδυναμία πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, στους δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, με σημαντικότερα απ’ όλα τον κοινωνικό αποκλεισμό και τα παρελκόμενα ψυχολογικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΒΑΑ Καβάλας περιλαμβάνει μια σειρά από πράξεις και δράσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αλλά και ειδικότερα στη βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, στην κατεύθυνση, αφενός της προσέλκυσης μιας πολυπληθούς ομάδας στόχου (των ατόμων με αναπηρία), η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσεγγιστεί, αλλά και αφετέρου της ταυτόχρονης βελτίωσης των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πολιτών τους με αναπηρία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης εφόσον τις νέες εξυπηρετήσεις, εκτός των επισκεπτών, θα απολαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία.

Μεταξύ των πράξεων που περιλαμβάνονται στη ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας, περιλαμβάνεται και η Πράξη «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους», η οποία στις 20.09.2019, με απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Ω4ΖΧ7ΛΒ-ΕΟΝ), εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5037983 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με Δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 49.625,00 ευρώ, ποσό το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΔΕ (Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0311, Κωδ. Ενάριθμου: 2019ΕΠ03110059)

Η Πράξη συνδέεται άμεσα με τους βασικούς στόχους της ΣΒΑΑ Καβάλας (βλ. Ε.Σ.1 και Ε.Σ.2) και αφορά:

  • Στην καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Καβάλας (συλλογή δεδομένων), εστιάζοντας στα ανθρωπογενή στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος της πόλης, στις δημόσιες κτιριακές υποδομές που συνθέτουν το βασικό περιβάλλον της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής και στις κτιριακές υποδομές της περιοχής που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες / τουρίστες για την ικανοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών τουριστικών αναγκών.
  • Στην ψηφιοποίηση του συνόλου των καταγεγραμμένων πληροφοριών, σε μορφή κατάλληλη (δημιουργία βάσης δεδομένων) για την περαιτέρω ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους από τις ψηφιακές εφαρμογές της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας».
  • Στη δημιουργία «Οδηγού για κατοίκους και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του Δήμου Καβάλας», ο οποίος θα συγκεντρώνει σύμφωνα με τα ευρήματα των αυτοψιών τις επιλογές της πόλης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (δημιουργία Οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού εντύπου), σε ελληνικά και αγγλικά, και σε εναλλακτικές, ισοδύναμες, ψηφιακές μορφές για αναγνώστες με αναπηρίες διαφόρων κατηγοριών.

Δηλαδή, η Πράξη αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών, φυσικών και τουριστικών πόρων της περιοχής που δύνανται να αξιοποιηθούν για τη στρατηγική ανάπτυξη Προσβάσιμου Τουρισμού στην περιοχή, δηλαδή τουρισμού για άτομα με αναπηρίες, άτομα γ’ ηλικίας και γενικότερα άτομα με μειωμένη κινητικότητα (οικογένειες με μικρά παιδιά, άτομα με χρόνιες παθήσεις, κ.λπ.). Με άλλα λόγια, η Πράξη επενδύει στη σημαντική προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει η προσπάθεια αυτή στο πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα της περιοχής και στη δυνατότητα να απευθυνθεί ανταγωνιστικά σε ένα μερίδιο του παγκόσμιου τουριστικού κοινού το οποίο, αν και ιδιαίτερα δυναμικό και διαθέσιμο, παραδοσιακά υπο-εξυπηρετείται ή μένει αποκλεισμένο.

Οι ως άνω δράσεις περιλαμβάνονται σε ένα (1) Υποέργο, το Υποέργο 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

 

Νέος Οδηγός της Καβάλας με πληροφορίες προσβασιμότητας για κάτοικους & επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα

Βασικό προϊόν της προσπάθειας αυτής, το οποίο και διατίθεται ελεύθερα προς δημόσια χρήση και αξιοποίηση είναι ο Οδηγός του Δήμου Καβάλας με πληροφορίες προσβασιμότητας για όλους, ο οποίος δημιουργήθηκε σε μορφή ηλεκτρονικού εντύπου έτοιμη προς συμβατική εκτύπωση καθώς και διάφορες εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, όπως σε μορφή για άτομα με μειωμένη όραση (LargePrint), σε μορφή έτοιμη προς εκτύπωση Braille, σε ακουστική μορφή, κ.λπ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Οδηγό, εδώ.  

 

Πράξη είναι μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δήμου Καβάλας 2014-2000 με τίτλο Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη-τουριστικός προορισμός αριστείας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Εικόνα1

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis