Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Λογότυπο του Έργου

2007 – Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ»

Οι «Διαδρομές Ισότητας» της Ε.Σ.Α. με Α. στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Ι. Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Έτος 2007

Με την απόφαση αριθ. 771/2006/ Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, το έτος 2007 ανακηρύχτηκε σε «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους».
Κύριος σκοπός του «2007 – Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους» είναι μέσω της υλοποίησης από όλα τα κράτη μέλη δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης (συναντήσεις και εκδηλώσεις, εκστρατείες ενημέρωσης, προώθησης και εκπαίδευσης, έρευνες και μελέτες σε κοινοτική ή εθνική κλίμακα) σε ζητήματα διακρίσεων, η προώθηση μιας πιο δίκαιης και συνεκτικής κοινωνίας, στην οποία η διαφορετικότητα - λόγω φύλου, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού - θα χαίρει πλήρους αναγνώρισης και εκτίμησης.

Οι στόχοι του Έτους είναι οι εξής:

α) Δικαιώματα – Ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα της ισότητας και της μη διάκρισης, καθώς και όσον αφορά το πρόβλημα των πολλαπλών διακρίσεων – Το Ευρωπαϊκό Έτος θα επικεντρωθεί στη διάδοση του μηνύματος ότι όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα σε ίση μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Έτος θα επιτρέψει στους πληθυσμούς που κινδυνεύουν από διακρίσεις για τους προαναφερθέντες λόγους να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους και την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά στην αποτροπή των διακρίσεων.

β) Εκπροσώπηση – Προώθηση του διαλόγου σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής στην κοινωνία των ομάδων που είναι θύματα διακρίσεων, καθώς και της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών – Το Ευρωπαϊκό Έτος θα ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη προώθησης της μεγαλύτερης συμμετοχής αυτών των ομάδων στην κοινωνία και της συμμετοχής τους στις ενέργειες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων αυτών σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.

γ) Αναγνώριση – Διευκόλυνση και θετική αντιμετώπιση της πολυμορφίας και της ισότητας – Το Ευρωπαϊκό Έτος θα υπογραμμίσει τη θετική συνεισφορά που τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού μπορούν να παρέχουν στην κοινωνία ως σύνολο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα οφέλη της πολυμορφίας.

δ) Σεβασμός – Προώθηση μιας κοινωνίας με αυξημένη συνοχή – Το Ευρωπαϊκό Έτος θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όσον αφορά τη σημασία της εξάλειψης στερεοτύπων, προκαταλήψεων και βίας, της προώθησης των καλών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, καθώς επίσης και της προώθησης και διάδοσης των αρχών που ενισχύουν την καταπολέμηση των διακρίσεων.

ΙΙ. Ο Εθνικός Φορέας Υλοποίησης του Έτους στη χώρα μας

Στη χώρα μας ως Εθνικός Εκτελεστικός Φορέας του Ευρωπαϊκού Έτους που είναι αρμόδιος τόσο για το σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για το Έτος, μέσω της οποίας ουσιαστικά εξειδικεύονται και προωθούνται οι στόχοι του (δικαιώματα, εκπροσώπηση, αναγνώριση, σεβασμός), όσο και για την επιλογή των ενεργειών που θα χρηματοδοτηθούν από την κοινότητα, έχει οριστεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το Νοέμβριο του 2006 το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με σχετική πρόσκλησή του, προς τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των διακρίσεων, ουσιαστικά ξεκίνησε την όλη διαδικασία για την επιλογή των ενεργειών που θα ενταχθούν στο Κοινοτικό Πρόγραμμα ‘ 2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους’.

III. Οι «Διαδρομές Ισότητας» της ΕΣΑμεΑ

Η Συνομοσπονδία ανταποκρίθηκε στην εν λόγω πρόσκληση μέσω της υποβολής του Σχεδίου Δράσης ‘Διαδρομές Ισότητας’, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2007 και έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται. Ο συγκεκριμένος τίτλος επιλέχτηκε προκειμένου να τονίσει τον μακρύ δρόμο που έχουμε ακόμη να διανύσουμε για την επίτευξη της πραγματικής εξίσωσης των ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία.

Οι ‘Διαδρομές Ισότητας’ αποτελούν μια φιλόδοξη εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης της ΕΣΑμεΑ, η οποία θα υλοποιηθεί κατά τη χρονική διάρκεια 15.03.2007 έως 31.12.2007 σε μία από τις πλέον ευαίσθητες Περιφέρειες της χώρας μας, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Ως γνωστόν, η εν λόγω Περιφέρεια πέραν της κοινωνικής και οικονομικής υστέρησης που παρουσιάζει συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, κατοικείται από πληθυσμιακές ομάδες που παρουσιάζουν μεγάλες κοινωνικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις (θρησκεία, γλώσσα κλπ), γεγονός που επιβάλλει την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων σε ζητήματα διακρίσεων.

Ομάδες στόχος του έργου, είναι τόσο τα άτομα όλων των κατηγοριών αναπηρίας που βιώνουν απλή διάκριση λόγω αυτής καθ’ αυτής της αναπηρίας τους, όσο και τα άτομα με αναπηρία που υφίστανται πολλαπλή διάκριση, δηλαδή λόγω του συνδυασμού της αναπηρίας τους με κάποια άλλη αιτία διάκρισης (όπως φύλο, θρησκεία κλπ). Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες με αναπηρία, οι μουσουλμάνοι με αναπηρία και οι παλιννοστούντες με αναπηρία αποτελούν τις ομάδες στόχο του Σχεδίου Δράσης στο πεδίο της πολλαπλής διάκρισης. Έμμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω Σχεδίου θα είναι όλοι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ‘Διαδρομών Ισότητας’ θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • ‘Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εγχειριδίου για το Δικαίωμα στην Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση’ με στόχο την πλήρη ενημέρωση των ομάδων στόχο για το νέο ευρωπαϊκό (Οδηγία 43/2000 και 78/2000) και εθνικό (Ν.3304/2005) θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης (Δράση 1, Χρονοδιάγραμμα: από 15.03.2007 έως 30.06.2007). 
  • ‘Εκπόνηση Έρευνας Κοινής Γνώμης’ για τον εντοπισμό και την καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεων των κατοίκων της συγκεκριμένης Περιφέρειας για τις ομάδες στόχο του Σχεδίου Δράσης – (Δράση 2, Χρονοδιάγραμμα: από 01.05.2007 έως 31.07.2007). 
  • Διοργάνωση ενημερωτικής διημερίδας στην Κομοτηνή με θέμα «Καταπολέμηση των Διακρίσεων - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία που βιώνουν απλή ή πολλαπλή διάκριση», κατά την οποία, πέραν όλων των άλλων, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Έρευνας Κοινής Γνώμης – (Δράση 3. Χρονοδιάγραμμα: από 01.09.2007 έως 30.11.2007). 
  • ‘Συνεντεύξεις Τύπου και Fora Δημόσιας Διαβούλευσης’ που θα διοργανωθούν στους 5 Δήμους - Πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αποσκοπώντας στην προβολή τόσο των εμποδίων που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι ομάδες στόχος του Σχεδίου Δράσης, όσο και των τρόπων άρσης τους – (Δράση 4. Χρονοδιάγραμμα: από 01.04.2007 έως 30.09.2007) 
  • ‘Σχεδιασμό και παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος’ που θα μεταδοθεί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της εν λόγω Περιφέρειας με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού πάνω σε ζητήματα διακρίσεων ατόμων με αναπηρία – (Δράση 5. Χρονοδιάγραμμα: από 01.06.2007 έως 31.12.2007 - μετάδοση)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ‘Διαδρομές Ισότητας’ μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης κ. Δημήτρη Λογαρά (Υπάλληλο της ΕΣΑμεΑ) στο τηλέφωνο: 210 9949837.


Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Το Σχέδιο Δράσης ‘Διαδρομές Ισότητας’ εντάσσεται στο Κοινοτικό Πρόγραμμα «2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους» και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών και κατά 50% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας»

«Στο παρόν αντανακλάται η άποψη της ΕΣΑμεΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν χρήση των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό»


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis