Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Λογότυπο του Έργου

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην Αγορά Εργασίας

Το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και απευθύνεται σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην επαγγελματική και κατ' επέκταση κοινωνική ένταξη και επανένταξή τους. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2000 για την περίοδο προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2000 – 2006. Πρόκειται για μία νέα πρωτοβουλία που, αν και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ADAPT και EMPLOYMENT με την έννοια ότι επενδύει στην εμπειρία που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αυτών, διαφοροποιείται αρκετά από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες γιατί σχεδιάστηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως ένα πεδίο προγραμματισμού και δοκιμής νέων μεθόδων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο του Β' κύκλου υλοποίησης Έργων EQUAL 2004 – 2006, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας) για την αξιολόγηση νέων Έργων EQUAL, ενέκρινε το Έργο που υπέβαλλε η ΕΣΑμεΑ ως Συντονιστής Εταίρος με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία".

Στο Έργο αυτό, πέραν της ΕΣΑμεΑ, συμμετέχουν και άλλοι 11 καταξιωμένοι φορείς, με αναγνωρισμένη και αξιόπιστη εμπειρία και τεχνογνωσία σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους του Έργου και τις επιμέρους δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν. Οι φορείς – Εταίροι του Έργου – που πρόσφατα συγκρότησαν στο πλαίσιο της Ενέργειας Ι την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) 'ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ', με έδρα τα κεντρικά γραφεία της ΕΣΑμεΑ στην Αθήνα (Μυλλέρου 1, 104 36 Αθήνα) είναι οι παρακάτω:

 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (ΠΣΤ)
 • Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ)
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)
 • Νομαρχία Αθηνών
 • Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης
 • Δήμος Μελίκης Ν. Ημαθίας
 • Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ – ΙΠ)
 • Systema Technologies Α.Ε.
 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Το Έργο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία:

 • που βιώνουν απλή διάκριση λόγω αυτής καθ' αυτής της αναπηρίας,
 • που βιώνουν πολλαπλή διάκριση λόγω της αναπηρίας σε συνδυασμό με άλλες αιτίες ανισότητας και διάκρισης όπως είναι το φύλο, η μετανάστευση, οι γλωσσικές, θρησκευτικές αλλά και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις.

Βασικός σκοπός του Έργου είναι: η ανάπτυξη και η προώθηση καινοτόμων μεθόδων, υπηρεσιών και πρακτικών για τη διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία που βιώνουν απλή ή πολλαπλή διάκριση και κατ' επέκταση για την κοινωνική τους ένταξη, εφόσον αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή ότι η απασχόληση αποτελεί το "κλειδί" για την κοινωνική ένταξη.

Το Έργο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία" επιχειρεί μία ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία που βιώνουν απλή ή πολλαπλή διάκριση θέτοντας τους παρακάτω βασικούς στόχους:

 • Τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης (φυσικής και ηλεκτρονικής) στην πληροφόρηση.
 • Την παροχή ολοκληρωμένης και συντονισμένης πληροφόρησης σε ζητήματα απασχόλησης.
 • Την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στα άτομα με αναπηρία στη βάση των αναγκών που προκύπτουν από την κατηγορία αναπηρίας, από τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και στη βάση των συνθηκών της τοπικής αγοράς εργασίας.
 • Την άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων των εργοδοτών και του γενικού πληθυσμού σχετικά με τις δυνατότητες και τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία.
 • Τη βελτίωση της εικόνας των ίδιων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης.
 • Τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας των ατόμων με αναπηρία.

Στους επιμέρους στόχους του Έργου περιλαμβάνονται συνοπτικά οι παρακάτω ενέργειες:

 • η δημιουργία σύγχρονων πολυδύναμων και παράλληλα εξειδικευμένων δομών στήριξης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία,
 • ο συντονισμός, η δικτύωση και η προώθηση της συνεργασίας δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης,
 • η ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών σχετικών με τη ζήτηση και τη προσφορά εργασίας,
 • η δημιουργία καθολικά προσβάσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την απασχόληση,
 • η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των εργοδοτών πάνω σε θέματα διακρίσεων και ανισοτήτων σχετικά με την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η ΑΣ 'ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ' έχει προχωρήσει στη σύναψη διακρατικής συμφωνίας με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη 'Officina delle Arti' από την Ιταλία και την Αναπτυξιακή Σύμπραξη 'Per Linguas Mundi ad Laborem' από την Πολωνία. Ο τίτλος του Διακρατικού Έργου και της Διακρατικής Σύμπραξης είναι: NEW WAYS FOR DISABLED IN EUROPE (Νέοι δρόμοι για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ευρώπη).

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Έργου θα πραγματοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο το Έργο συνολικά, αλλά και οι επιμέρους Δράσεις του, ανταποκρίνονται στους αρχικούς του στόχους και στις Βασικές Αρχές Υλοποίησης του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης (συνέδρια, ημερίδες, δημιουργία φυλλαδίου και επικοινωνιακού υλικού κλπ) τόσο για την ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με το Έργο, όσο και για την μέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο της ΑΣ 'ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ' μπορείτε να απευθυνθείτε στα Κεντρικά Γραφεία του Συντονιστή Εταίρου στο τηλ: 210 5238961 και στο φαξ: 210 5238967.

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας: Υπεύθυνη Έργου κ. Σ. Μιζαμτσή και Υπεύθυνος Δημοσιότητας κ. Δημήτρης Λογαράς.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nea-prosegisi.gr, μέσω της οποίας θα μπορέσετε να ενημερωθείτε πλήρως για το Έργο της ΑΣ 'ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ'.

*Το Έργο 'Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην Αγορά Εργασίας' της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 'ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ' εντάσσεται στον Άξονα 1 'Απασχολησιμότητα', Μέτρο 1.1 'Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας' και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis