Τελικές παρατηρήσεις στην αρχική έκθεση της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δημοσιεύει την μετάφραση των τελικών παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία προς την αρχική έκθεση της Ελλάδας. Η Επιτροπή εξέτασε την αρχική έκθεση της Ελλάδας (CRPD/C/GRC/1) κατά την 487η και 488η συνεδρίασή της (βλέπε CRPD/C/SR.487 και 488), που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2019. Η Επιτροπή υιοθέτησε τις παρούσες τελικές παρατηρήσεις κατά την 506η συνεδρίασή της, που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Το έγγραφο επισυνάπτεται. 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή