Συγκριτική Μελέτη Θεσμικού Πλαισίου για την «Προσβασιμότητα» και τα άτομα με αναπηρία σε Ελλάδα-Βουλγαρία (2012)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συγκριτική ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας όσον αφορά την προσβασιμότητα, υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του σχετικού θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλάισια του Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» με διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη:

  • Αναλύεται η έννοια και η σημασία της προσβασιμότητας ως καθήκον της κοινωνίας για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε τα άτομα με αναπηρία να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
  • Παρουσιάζεται το πλαίσιο που ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για την προσβασιμότητα και η σχετική προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα και Βουλγαρία) και επιχειρείται συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο χωρών.
  • Διερευνώνται ενδεχόμενες ασυμβατότητες του θεσμικού πλαισίου των δύο χωρών, σε σχέση με το ανωτέρω διεθνές πλαίσιο, και διατυπώνονται προτάσεις για την προσαρμογή σε αυτό.

 

Πρόλογος από τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και έχει κυρώσει η χώρα μας με τον ν.4074/2012, αναγνωρίζει τη σημασία της προσβασιμότητας και καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο δομημένο περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες.

Η Σύμβαση επηρεάζει ήδη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι θετικές αυτές επιπτώσεις της Σύμβασης θα πρέπει να διαχυθούν και στο επίπεδο των κρατών-μελών. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη των στόχων της Σύμβασης εξαρτάται από τον βαθμό που οι εθνικές αρχές θα ενσωματώσουν σε νομικά κείμενα και θα υλοποιήσουν στην πράξη τις αρχές και τις επιμέρους προβλέψεις της Σύμβασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να στηρίξει τις εθνικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης μέσω της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια». Η Στρατηγική επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εμποδίων και για τον σκοπό αυτό επισημαίνονται οκτώ βασικοί τομείς δράσης, μεταξύ των οποίων, και ο τομέας της προσβασιμότητας.

H συγκριτική μελέτη των θεσμικών πλαισίων των κρατών μελών, τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρότερες ή μεγαλύτερες αποκλίσεις από το πνεύμα και τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μάλιστα εν όψει της «Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα», την οποία η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προωθήσει εντός του 2012.

Σκοπός της παρούσας Μελέτης, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Προσβασιμότητα για Όλους», είναι η συγκριτική ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, όσον αφορά στην προσβασιμότητα υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και του σχετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα διερευνάται η φιλοσοφία του θεσμικού πλαισίου των δύο χωρών, ενδεχόμενες ασυμβατότητες σε σχέση με το ανωτέρω διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο και διατυπώνονται προτάσεις για την προσαρμογή του σε αυτό.

Η Μελέτη μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην κατεύθυνση ανάπτυξης σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τη διασφάλιση προσβάσιμων υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών στους ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία πλήρως συμβατού με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο μια Ευρώπη που σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών.

 

Η Συγκριτική Μελέτη Θεσμικού Πλαισίου για την «Προσβασιμότητα» και τα άτομα με αναπηρία αποτελεί ενότητα εργασίας του Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» με διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Λογότυπο του Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) της Συγκριτικής μελέτης του έργου A4ALL (3.63 MB)

Για να διαβάσετε ένα αρχειο PDF, θα πρέπει να έχετε Adobe Acrobar Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobar Reader.


Διαθέσιμες εναλλακτικές μορφές:

Προσβάσιμο PDF:

pdf Σε μορφή προσβάσιμου PDF, η Συγκριτική μελέτη του έργου A4ALL (2.13 MB)

Για να διαβάσετε ένα αρχειο PDF, θα πρέπει να έχετε Adobe Acrobar Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobar Reader.

Προσβάσιμο MS Word:

docx Σε μορφή προσβάσιμου MS Word 2010, η Συγκριτική μελέτη του έργου A4ALL (516.59 KB)


doc Σε μορφή MS Word 97-2003, η Συγκριτική μελέτη του έργου A4ALL (1.49 MB)

H Microsoft παρέχει ελεύθερο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την προβολή αυτού του είδους αρχείων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή του πλήρες πακέτου του Word.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MS Word Viewer.

Μορφή (Braille):

pef Σε μορφή Braille printer-friendly, η Συγκριτική μελέτη του έργου A4ALL (1.24 MB)

Τα αρχεία τύπου PEF μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για απ' ευθείας αποστολή για εκτύπωση στον όποιο συμβατό εκτυπωτή Braille, με τη βοήθεια του εργαλείου e2u που μπορεί κανείς να κατεβάσει δωρεάν από την διεύθυνση http://code.google.com/p/e2u/. Αφού έχει εγκατασταθεί ο εκτυπωτής Braille σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εγκατασταθεί η παραπάνω εφαρμογή, τότε μπορεί ο χρήστης να αποστείλει για εκτύπωση τα αρχεία PEF χωρίς καμία περαιτέρω ρύθμιση ή ειδική γνώση του Braille.

Μορφή ήχου (MP3):

mp3 Σημειώσεις - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (455.43 KB)

mp3 Εξώφυλλο - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (698.49 KB)

mp3 Περιεχόμενα - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (3.23 MB)

mp3 Πρόλογος - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (1.35 MB)

mp3 Εισαγωγή - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (496.65 KB)

mp3 Πρώτο μέρος - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (52.57 KB)

mp3 Κεφάλαιο 1 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (6.38 MB)

mp3 Κεφάλαιο 2 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (7.29 MB)

mp3 Κεφάλαιο 3 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (15.37 MB)

mp3 Δεύτερο μέρος - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (41.35 KB)

mp3 Κεφάλαιο 4 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (32.12 MB)

mp3 Κεφάλαιο 5 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (32.63 MB)

mp3 Τρίτο μέρος - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (28.9 KB)

mp3 Κεφάλαιο 6 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (19.15 MB)

mp3 Κεφάλαιο 7 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (3.97 MB)

mp3 Κεφάλαιο 8 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (32.69 MB)

mp3 Κεφάλαιο 9 - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (7.55 MB)

mp3 Βιβλιογραφία - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (9.18 MB)

mp3 Παραρτήματα - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (627.67 KB)

mp3 Υποσημειώσεις - Συγκριτική Μελέτη του Έργου A4ALL (9.7 MB)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή