Ανάρτηση προσωρινών πινάκων για τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΕΣΑμεΑ για άνεργους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας 30 έως 64 ετών που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ https://www.esamea.gr/el και στην ιστοσελίδα https://katartisi-pel.esamea.gr/ οι προσωρινοί Πίνακες επιτυχόντων και απορριφθέντων σύμφωνα με το υπ’ αρ.Πρωτ.:798/12.05.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων, στο πλαίσιο της με Αρ.Πρωτ.:313/01.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Υποέργου 2 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση» της Πράξης «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ‘Αγησίλαος’» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5071337.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από σήμερα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με E-mail στο katartisi_pel@esaea.gr ή κατατίθενται εγγράφως στην ΕΣΑμεΑ, Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη ΤΚ 16341 με συστημένη επιστολή. (Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύ έχουν όλες οι επιστολές που έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία εντός της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων).

Περισσότερες πληροφορίεςesamea.gr και espa.gr ● E-mail επικοινωνίας: katartisi_pel@esaea.gr


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.