Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για το Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμή για το Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επιλεγμένων οικοδομικών στοιχείων, του κτηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ., που βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 236.

Η υποχρέωση ολοκληρωμένης διαχείρισης του Αναδόχου αφορά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις παρακάτω εγκαταστάσεις και υπηρεσίες:

Λειτουργία, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων

i.    Θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός.

ii.    Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (φωτισμός, κίνηση, πίνακες, κλπ.).

iii.    Υποσταθμός Μ/Τ.

iv.    Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος .

v.    Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (μεγαφωνική, CCTV, BMS, οπτικοακουστικά και μεταφραστικά συστήματα αμφιθεάτρου, σύστημα ανίχνευσης CO).

vi.    Υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, ΖΝΧ, αποχέτευση, όμβρια, άρδευση).

vii.     Πυρασφάλεια (πυρανίχνευση, πυρόσβεση, αυτόματη κατάσβεση, πυροσβεστήρες, κλπ.).

viii.    Αντικεραυνική προστασία και γειώσεις. 

ix.     Συντήρηση οικοδομικών στοιχείων (μικροεπισκευές, ρυθμίσεις, μικρομετακινήσεις, κλπ.).

x.    Παροχή υπηρεσιών γραφείου εξυπηρέτησης

xi.    Παρακολούθηση και διαχείριση ενεργειακών καταναλώσεων. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50700000-2.

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Έργου, η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει το Έργο στο σύνολό του. Ήτοι η Προσφορά των υποψηφίων οικονομικών φορέων πρέπει να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση του έργου.

Η υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 59 του ν. 4412/2016) δεν είναι δυνατή, καθώς τα παραδοτέα της σύμβασης κρίνονται αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 

α) Ευρώ 73.800,00 πλεον ΦΠΑ 24% 

β) Ευρώ 11.070,00 πλέον ΦΠΑ 24% (προαίρεση για υπηρεσίες κατασταλτικής συντήρησης).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (03) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την παρέλευση του συμβατικού χρόνου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και σαράντα λεπτών (€1.697,40) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/09/2023 και ώρα 16:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  19/09/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έντεκα (11) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έντεκα (11) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι Συντήρηση και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κτιριακών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με την ονοματολογία CPV της διακήρυξης.

Ειδικότερα, στον τομέα παροχής υπηρεσιών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη σε περίπτωση ενώσεως, απαιτείται να διαθέτουν :

i.    πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους ή/και άδεια άσκησης του επαγγέλματος, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους, και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο ή/και στους επίσημους καταλόγους, 

ii.    ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 

iii.    επιπλέον, για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς, πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους, κατά τα ανωτέρω, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των έντυπων δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 30/08/2023 ΑΔΑΜ: 23PROC013320714.

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.

•    Γενική Δημοπρασιών: 31/08/2023

•    Ηχώ των Δημοπρασιών: 31/08/2023

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 220155.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.