- Νέα
Προκήρυξη θέσης εργασίας για το ΜΚΔΗΦ ΓΕΦΥΡΑ του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο « Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» ττου Π.Σ.Α.με.Α., προκηρύσσει την ακόλουθη εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών   : 

Τίτλος Θέσης 

Κωδικός Θέσης 

Αριθμός Θέσεων 

Εργοθεραπευτής και εν ελλείψει Λογοθεραπευτής

02

1

    Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια  που απαιτούνται περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο θα  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://amea-chios.gr  Επίσης η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν ως τις 24/3/2023 ή εντός δεκαπέντε ημερών από την πρώτη δημοσίευση της παρούσας, τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ΑΣΠΕ, πιστοποιητικό αναπηρίας),  στην ηλεκτρονική διεύθυνση gefyra.psamea@gmail.com, είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου, με ευδιάκριτη την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, Δημοκρατίας 8 82100 Χίος ή στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΓΕΦΥΡΑ» του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ, στον Οίκο Αγάπης στο Νεχώρι. Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός 02 της θέσης για την οποία δημοσιεύεται η παρούσα προκήρυξη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2271030388.


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.