- Νέα
Πρόσκληση από το ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΑΣΠ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ Πρόγραμμα Ολιστικής Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης σε Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση και συνοδά προβλήματα"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003444»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με αναπηρία (εγκεφαλική́ παράλυση και συνοδά προβλήματα) ηλικίας 6 μηνών έως 12 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά́ για την συμμετοχή́ τους στο πρόγραμμα για την κάλυψη 5 (πέντε) κενών θέσεων. 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας, που λειτουργεί́, στη Μεταμόρφωση, Ηροδότου 1, Τ.Κ. 144 51, από τη Τρίτη 16/01/2024  έως και τη Δευτέρα  22/01/2024  και ώρες  10:00 πμ-13:00 μμ.


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.