ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» της Πράξης με ΚΩΔ. MIS 5073491

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση με την με αρ.πρωτ.:1371/07.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την με Α.Π.:141435/24.12.2021 Απόφαση τροποποίησης αυτής. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η Πράξη αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, μέσω παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης, οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης η Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. - ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Κ.Π.Π. ΚΕΚ - ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» υλοποιεί το Υποέργο 1 «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» που αφορά στην υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις , ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30 έτος), απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs).

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης έχουν συνολική διάρκεια 500 ώρες. Ειδικότερα το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης «Δεξιότητες ΤΠΕ» (θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων) έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ τα εξειδικευμένα προγράμματα «Εμπόριο και Εξωστρέφεια», «Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης» (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα από τα δυο) έχουν διάρκεια 150 ώρες έκαστο. Η πρακτική άσκηση έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων.

Η παρούσα Πρόσκληση καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της δράσης της πρακτικής άσκησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Η Πρόσκληση επισυνάπτεται.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.