Παρεμβάσεις Ι. Βαρδακαστάνη μέσω ΕΟΚΕ στην ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και προϋπολογισμό

Σε δύο δημόσιες συζητήσεις του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ προέδρευσε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης με την ιδιότητα του προέδρου του Τμήματος, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου.

Η πρώτη είχε τίτλο «Επόμενη γενιά ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ»: Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πολιτική για περισσότερες πραγματικές πηγές ιδίων εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ειδικά στο τρέχον περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων που έχει αφήσει ένα κενό στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αποπληρωμή των χρημάτων που έχει δανειστεί η Ένωση από τις κεφαλαιαγορές.

Ομιλητές:

José Manuel Fernandes, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ιδίους πόρους

Claudius Schmidt-Faber, αναπληρωτής προϊστάμενος Μονάδας Πολιτικής Εσόδων και Νέων Ιδίων Πόρων, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην έναρξη της δημόσιας συζήτησης ο κ. Βαρδακαστάνης έθεσε το πλαίσιο (ολόκληρη η ομιλία επισυνάπτεται):

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω στην τρίτη συζήτηση υψηλού επιπέδου που διεξάγουμε φέτος σε μια συνεδρίαση του τμήματος ECO σχετικά με τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μεγάλη σημασία αυτού του τομέα στην τρέχουσα πολιτική συζήτηση.

Σήμερα, για άλλη μια φορά, δεν εξετάζουμε το είδος των δαπανών, δηλαδή για ποιο σκοπό δαπανώνται τα χρήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εξετάζουμε το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, επομένως από πού προέρχονται τα χρήματα. Όπως όλοι γνωρίζετε, το ισχύον σύστημα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους. 

Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν τασσόταν έντονα υπέρ της μετάβασης σε πιο γνήσιους ιδίους πόρους ως πηγές εσόδων. Από τη μία πλευρά, αυτό θα βοηθούσε να απομακρυνθούμε από την εστίαση στα καθαρά υπόλοιπα όσον αφορά στις συνεισφορές των κρατών μελών, η οποία είναι τόσο επιζήμια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και από την άλλη πλευρά, η είσπραξη χρημάτων θα μπορούσε να γίνεται όλο και περισσότερο κατά τρόπο που να υποστηρίζει επίσης τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 

Οι πρόσφατες προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή εντάσσονται στο πλαίσιο της στήριξης της πράσινης μετάβασης και της δημιουργίας πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τους εμπορικούς εταίρους τρίτων χωρών. 

Επιτρέψτε μου να θέσω γρήγορα το πλαίσιο:

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή πρότεινε τρεις νέες πηγές εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: 

  • Ίδιος πόρος του συστήματος εμπορίας εκπομπών.
  • Ίδιος πόρος του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM).
  • Ένας ίδιος πόρος που βασίζεται στα ανακατανεμημένα κέρδη των πολύ μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

Στη συνέχεια, στις 20 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την πρότασή της για μια επόμενη γενιά ιδίων πόρων, με έναν προσωρινό ίδιο πόρο βάσει στατιστικών στοιχείων επί των κερδών των εταιρειών: Αυτός ο νέος στατιστικός ίδιος πόρος που βασίζεται στα κέρδη των εταιρειών υποτίθεται ότι θα είναι προσωρινός και θα αντικατασταθεί από πιθανή συνεισφορά του Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT), αφού προταθεί και εγκριθεί ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη».

Η δεύτερη δημόσια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα αφορούσε την βιώσιμη χρηματοδότηση και είχε τίτλο: «Πολιτικές για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση»

Οι πολιτικές για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), δηλαδή οι επενδύσεις που λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες ESG κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων (γνωστές και ως βιώσιμες επενδύσεις), γίνονται σημαντικό μέρος της κύριας χρηματοδότησης. Οι αξιολογήσεις ESG παρέχουν γνώμη για το προφίλ ή τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας μιας εταιρείας ή χρηματοπιστωτικού μέσου, την έκθεση σε κινδύνους βιωσιμότητας ή τις επιπτώσεις στην κοινωνία ή/και στο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα ECO διοργάνωσε δημόσια συζήτηση σχετικά με τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας των αξιολογήσεων ESG, καθώς και προτάσεις της ΕΟΚΕ επ΄αυτού.

Ομιλητές:

Tomás Nasarre, Οικονομικός και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας στην Ε.Ε.

Sven Gentner, Επικεφαλής της Μονάδας «Εταιρικές αναφορές, οργανισμοί ελέγχου και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας», Γενική Διεύθυνση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών (FISMA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην έναρξη ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε μεταξύ άλλων (ολόκληρη η ομιλία επισυνάπτεται):

«Για εμάς στην ΕΟΚΕ, η εστίαση στην κοινωνική βιωσιμότητα πρέπει να γίνει αυστηρότερη, ώστε οι άνθρωποι και ο κόσμος της εργασίας να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία αυτή.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες βιωσιμότητας στη διαχείριση κινδύνων του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην παροχή κεφαλαίων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με κανονιστικές ρυθμίσεις και, βραχυπρόθεσμα, και σε τεχνικό επίπεδο.

 Και όπως είπα ήδη, η εποπτεία είναι σημαντική. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αποκτήσουν γρήγορα εξουσίες για την αντιμετώπιση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας και του social washing[i]» .


[i] Παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας εταιρείας

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.